โรคไข้ลาสซา Lassa fever

โรคไข้ลาสซา Lassa fever

โรคไข้ลาสซา คืออะไร

ไข้ลาสซา คือ โรคไวรัสที่ระบาดมาเป็นเวลานานในแอฟริกาตะวันตก เป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญ เนื่องจากมีอัตราการเสียชีวิตสูงและมีโอกาสแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว เกิดจากไวรัส Lassa โรคติดต่อจากสัตว์สู่คนนี้ติดต่อจากสัตว์ฟันแทะเป็นหลัก โดยเฉพาะหนูหลายคู่ เนื่องจากโรคยังคงเป็นภัยคุกคามต่อประชากรกลุ่มเสี่ยง การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการแพร่เชื้อ อาการ การป้องกัน และการรักษาจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการควบคุมและการกักกันที่มีประสิทธิภาพ

สาเหตุของโรคไข้ลาสซา

ไข้ลาสซาเกิดจากไวรัสลาสซา ซึ่งเป็นสมาชิกของตระกูล Arenaviridae ไวรัสอาร์เอ็นเอสายเดี่ยวนี้ระบาดในบางภูมิภาคของแอฟริกาตะวันตก รวมถึงไนจีเรีย ไลบีเรีย เซียร์ราลีโอน และกินี แหล่งกักเก็บหลักสำหรับไวรัส Lassa คือหนูหลายคู่ ซึ่งเป็นพาหะนำไวรัสโดยไม่แสดงอาการและขับออกทางปัสสาวะและอุจจาระ ทำให้สิ่งแวดล้อมและแหล่งอาหารปนเปื้อน

มนุษย์ติดต่อไข้ลาสซาได้จากการสัมผัสกับสิ่งขับถ่ายหรือสารคัดหลั่งของสัตว์ฟันแทะที่ติดเชื้อเป็นหลัก สิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้จากการหายใจเอาละอองลอย การสัมผัสโดยตรงกับปัสสาวะหรืออุจจาระของหนู หรือการกลืนกินอาหารที่ปนเปื้อน นอกจากนี้ โรคไข้ลาสซาสามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนผ่านการสัมผัสโดยตรงกับเลือด เนื้อเยื่อ หรือของเหลวในร่างกายของผู้ติดเชื้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานพยาบาลที่มาตรการควบคุมการติดเชื้ออาจไม่เพียงพอ

อาการของโรคไข้ลาสซา

อาการของไข้ลาสซามีตั้งแต่เล็กน้อยไปจนถึงรุนแรง โดยบางคนไม่แสดงอาการเลย ในกรณีที่ไม่รุนแรง ผู้ติดเชื้ออาจมีไข้ ปวดศีรษะ ไม่สบายตัว และปวดกล้ามเนื้อ อย่างไรก็ตาม กรณีที่มีอาการรุนแรงอาจนำไปสู่อาการที่ร้ายแรงกว่า เช่น เลือดออก หายใจลำบาก ไตวาย และช็อก ในกรณีที่รุนแรง ไข้ลาสซาอาจถึงแก่ชีวิตได้ โดยมีอัตราการเสียชีวิตสูงถึง 50%

ผลกระทบต่อสาธารณสุข

ไข้ลาสซายังคงส่งผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพของประชาชนในแอฟริกาตะวันตก การระบาดของโรคอาจทำให้ระบบการดูแลสุขภาพตึงเครียด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคที่มีทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านการดูแลสุขภาพจำกัด บุคลากรทางการแพทย์มีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อไวรัสหากไม่มีมาตรการควบคุมการติดเชื้อที่เหมาะสม ซึ่งนำไปสู่การแพร่ระบาดของโรคในโรงพยาบาล

 

 

 

การป้องกันโรคไข้ลาสซา

  • การควบคุมหนู: การลดประชากรหนูด้วยการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการกำจัดของเสียที่เหมาะสมสามารถช่วยจำกัดการแพร่กระจายของไวรัสสู่มนุษย์ได้
  • การป้องกันส่วนบุคคล: บุคคลที่อาศัยอยู่ในหรือเยี่ยมชมพื้นที่เฉพาะถิ่นควรใช้ความระมัดระวังเพื่อป้องกันการสัมผัสกับสัตว์ฟันแทะและสิ่งขับถ่ายของพวกมัน ซึ่งรวมถึงการใช้ภาชนะป้องกันสัตว์ฟันแทะสำหรับเก็บอาหาร สวมชุดป้องกัน และปฏิบัติตามสุขอนามัยของมืออย่างเหมาะสม
  • การควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาล: เจ้าหน้าที่สาธารณสุขควรปฏิบัติตามระเบียบการควบคุมการติดเชื้ออย่างเคร่งครัดเมื่อต้องจัดการกรณีไข้ลาสซาที่สงสัยหรือได้รับการยืนยันเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อในสถานพยาบาล

การรักษาโรคไข้ลาสซา

ไม่มียาต้านไวรัสเฉพาะสำหรับไข้ลาสซา การดูแลแบบประคับประคอง ได้แก่ การเปลี่ยนสารน้ำและอิเล็กโทรไลต์ การจัดการไข้และความเจ็บปวด และการรักษาภาวะแทรกซ้อน เป็นหัวใจหลักของการรักษา การวินิจฉัยแต่เนิ่นๆ และการเริ่มต้นการดูแลแบบประคับประคองอย่างรวดเร็วนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งในการปรับปรุงผลลัพธ์สำหรับผู้ที่มีไข้ลาสซา

บทสรุป

ไข้ลาสซายังคงเป็นไวรัสที่น่ากลัวในแอฟริกาตะวันตก ซึ่งจำเป็นต้องมีความพยายามอย่างต่อเนื่องในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และรักษาโรค การเพิ่มความตระหนักด้านสาธารณสุข มาตรการควบคุมหนูที่มีประสิทธิภาพ และการปรับปรุงการควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาลเป็นสิ่งสำคัญในการยับยั้งการระบาดของไข้ Lassa และลดผลกระทบต่อชุมชนที่เปราะบาง ความพยายามในการทำงานร่วมกันระหว่างรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ และชุมชนท้องถิ่นมีความสำคัญอย่างยิ่งในการต่อสู้กับโรคไข้ลาสซา มุ่งสู่อนาคตที่โรคไวรัสร้ายแรงนี้จะไม่คุกคามต่อสุขภาพของประชาชนอีกต่อไป

ติดตามยารักษาโรค : คลังยาและเวชภัณฑ์

ติดตามเทคโนโลยีสุขภาพ : Guruit