โรคเลือดออกในสมอง Intracerebral Hemorrhage

โรคเลือดออกในสมอง Intracerebral Hemorrhage

ภาวะตกเลือดในสมอง (ICH) เป็นภาวะทางการแพทย์ที่ร้ายแรงซึ่งมีเลือดออกภายในเนื้อเยื่อสมอง ภาวะนี้อาจนำไปสู่ภาวะบกพร่องทางระบบประสาทอย่างมีนัยสำคัญและอาจส่งผลร้ายแรงถึงชีวิตได้ การทำความเข้าใจสาเหตุ ตระหนักถึงอาการ พิจารณามาตรการป้องกัน และสำรวจวิธีการรักษาที่มีอยู่ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการภาวะตกเลือดในสมองและปรับปรุงผลลัพธ์ของผู้ป่วย

เลือดออกในสมอง คือ

ภาวะตกเลือดในสมองเกิดขึ้นเมื่อหลอดเลือดในสมองแตกและทำให้เลือดออกในเนื้อเยื่อสมองโดยรอบ เลือดออกนี้อาจส่งผลให้เกิดความกดดันต่อโครงสร้างสมอง ทำลายเซลล์สมอง และการหยุดชะงักของการทำงานของสมองตามปกติ

โรคเลือดออกในสมอง Intracerebral Hemorrhage

สาเหตุของเลือดออกในสมอง

มีหลายปัจจัยที่สามารถนำไปสู่การพัฒนาภาวะตกเลือดในสมองได้

 • ความดันโลหิตสูง: ความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ เนื่องจากอาจทำให้ผนังหลอดเลือดอ่อนแอลงและเพิ่มโอกาสที่จะแตกได้
 • โรคหลอดเลือดสมองอะมีลอยด์: ภาวะที่โปรตีนสร้างขึ้นในหลอดเลือดของสมอง ส่งผลให้เสี่ยงต่อการตกเลือด
 • การบาดเจ็บที่ศีรษะ: การบาดเจ็บที่สมองอาจทำให้หลอดเลือดถูกทำลายและมีเลือดออกตามมา
 • ความผิดปกติของเลือด: ความผิดปกติของเลือดบางอย่างที่ส่งผลต่อการแข็งตัวของเลือดหรือเพิ่มความเสี่ยงต่อการตกเลือดสามารถส่งผลต่อ ICH
 • โป่งพองและความผิดปกติของหลอดเลือดแดง: ความผิดปกติในหลอดเลือดอาจเพิ่มความเสี่ยงของการแตกและมีเลือดออก
โรคเลือดออกในสมอง Intracerebral Hemorrhage

อาการของเลือดออกในสมอง

อาการเลือดออกในสมองอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับตำแหน่งและความรุนแรงของเลือดออก อาการที่พบบ่อย ได้แก่

 • อาการปวดศีรษะรุนแรงอย่างกะทันหัน: มักเรียกว่าเป็นอาการปวดศีรษะที่เลวร้ายที่สุดในชีวิต
 • จุดอ่อนหรือชา: โดยทั่วไปจะอยู่ที่ด้านใดด้านหนึ่งของร่างกาย
 • ความสับสนหรือสูญเสียสติ: อาการเวียนศีรษะ สับสน หรือหมดสติ
 • การเปลี่ยนแปลงการมองเห็น: มองเห็นไม่ชัด มองเห็นภาพซ้อน หรือสูญเสียการมองเห็น
 • พูดหรือกลืนลำบาก: คำพูดไม่ชัดหรือความยากลำบากในการเปล่งคำ
 • การสูญเสียความสมดุลหรือการประสานงาน: ปัญหาในการเดินหรือการรักษาสมดุล

 

การป้องกันโรคเลือดออกในสมอง

แม้ว่าจะไม่สามารถป้องกันภาวะตกเลือดในสมองได้ครบทุกกรณี แต่มาตรการหลายอย่างสามารถช่วยลดความเสี่ยงได้

 • การจัดการความดันโลหิต: การรักษาระดับความดันโลหิตให้แข็งแรงถือเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกัน ICH
 • การปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์: การใช้ชีวิตเพื่อสุขภาพที่ดีซึ่งรวมถึงการรับประทานอาหารที่สมดุล การออกกำลังกายเป็นประจำ และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างจำกัด สามารถส่งผลต่อสุขภาพหลอดเลือดโดยรวมได้
 • การหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ: การป้องกันการบาดเจ็บที่ศีรษะถือเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง
โรคเลือดออกในสมอง Intracerebral Hemorrhage

การรักษาโรคเลือดออกในสมอง

การไปพบแพทย์ทันทีถือเป็นสิ่งสำคัญในกรณีที่มีเลือดออกในสมอง การรักษาอาจรวมถึง

 • การแทรกแซงการผ่าตัด: การผ่าตัดอาจจำเป็นเพื่อเอาลิ่มเลือดออก ซ่อมแซมหลอดเลือดที่เสียหาย หรือบรรเทาความกดดันในสมอง
 • ยา: อาจใช้ยาเพื่อควบคุมความดันโลหิต ป้องกันไม่ให้เลือดออกอีก และจัดการอาการ
 • การฟื้นฟูสมรรถภาพ: หลังจากการรักษาเสถียรภาพแล้ว ผู้ป่วยอาจจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูเพื่อให้กลับมาทำหน้าที่ที่สูญเสียไปและปรับปรุงคุณภาพชีวิต

บทสรุป

ภาวะตกเลือดในสมองเป็นภาวะทางการแพทย์ที่ร้ายแรงซึ่งต้องมีการแทรกแซงทางการแพทย์โดยทันท่วงที การทำความเข้าใจปัจจัยเสี่ยง การรับรู้อาการ และการไปพบแพทย์ทันทีเป็นขั้นตอนสำคัญในการจัดการภาวะนี้ โดยการจัดลำดับความสำคัญของการป้องกัน การจัดการสภาวะสุขภาพที่เป็นอยู่ และปฏิบัติตามคำแนะนำทางการแพทย์ แต่ละบุคคลสามารถลดความเสี่ยงของการตกเลือดในสมองและผลที่ตามมาที่อาจเกิดขึ้นได้

โรคเลือดออกในสมอง Intracerebral Hemorrhage

ติดตามยารักษาโรค : คลังยาและเวชภัณฑ์

ติดตามเทคโนโลยีสุขภาพ : Guruit