โรคเมอร์ส MERS

โรคเมอร์ส MERS

โรคเมอร์ส คืออะไร

โรคเมอร์ส (MERS) เป็นโรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนากลุ่มอาการทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS-CoV) ตรวจพบครั้งแรกในซาอุดิอาระเบียในปี 2555 เมอร์สทำให้เกิดการระบาดเป็นระยะในหลายประเทศ โดยส่วนใหญ่อยู่ในตะวันออกกลาง ในฐานะที่เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน เชื่อว่าเมอร์สมีต้นกำเนิดในสัตว์และติดต่อสู่มนุษย์ผ่านการสัมผัสใกล้ชิด โดยส่วนใหญ่อยู่ในสถานพยาบาล การทำความเข้าใจสาเหตุ อาการ การป้องกัน และการรักษาโรคเมอร์สมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการควบคุมการแพร่กระจายและลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

สาเหตุของโรคเมอร์ส

MERS เกิดจาก MERS-CoV ซึ่งเป็นสมาชิกของตระกูลไวรัสโคโรนา เชื่อว่าค้างคาวเป็นแหล่งกักเก็บไวรัสตามธรรมชาติ และอูฐก็มีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะโฮสต์ตัวกลางที่เป็นไปได้ ซึ่งแพร่เชื้อไวรัสไปยังมนุษย์ผ่านการสัมผัสโดยตรงหรือโดยอ้อม การแพร่เชื้อจากคนสู่คนเกิดขึ้นผ่านทางละอองทางเดินหายใจและการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานพยาบาลที่อาจขาดมาตรการควบคุมการติดเชื้อที่เพียงพอ

อาการของโรคเมอร์ส

โรคเมอร์สมีตั้งแต่อาการป่วยทางเดินหายใจเล็กน้อยไปจนถึงการหายใจล้มเหลวอย่างรุนแรงและเสียชีวิต ระยะฟักตัวโดยทั่วไปคือ 2 ถึง 14 วัน อาการทั่วไป ได้แก่ มีไข้ ไอ และหายใจถี่ ในกรณีที่รุนแรง โรคนี้สามารถพัฒนาไปสู่โรคปอดบวม กลุ่มอาการหายใจลำบากเฉียบพลัน (ARDS) และอวัยวะล้มเหลวได้ บุคคลที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน โรคปอดเรื้อรัง และภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคเมอร์สรุนแรง

การป้องกันโรคเมอร์ส

การป้องกัน MERS ต้องใช้แนวทางหลายแง่มุม โดยเน้นที่มาตรการด้านสาธารณสุขทั้งส่วนบุคคลและสาธารณะ:

  • สุขอนามัยส่วนบุคคล: ปฏิบัติตามสุขอนามัยของมือที่ดี ปิดปากและจมูกด้วยทิชชู่หรือข้อศอกเมื่อไอหรือจาม และหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยสามารถลดความเสี่ยงของการติดเชื้อได้
  • การควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาล: การปฏิบัติตามระเบียบการควบคุมการติดเชื้ออย่างเคร่งครัดในสถานพยาบาลเป็นสิ่งสำคัญเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อของ MERS ในโรงพยาบาล
  • การหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอูฐ: บุคคลในพื้นที่ที่ MERS เป็นที่แพร่หลายควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับอูฐหรือของเหลวในร่างกาย เนื่องจากเชื่อว่าอูฐเป็นแหล่งของการติดเชื้อในมนุษย์

 

 

การรักษาโรคเมอร์ส

ปัจจุบันยังไม่มียาต้านไวรัสหรือวัคซีนเฉพาะสำหรับโรคเมอร์ส การดูแลแบบประคับประคอง ซึ่งรวมถึงการช่วยหายใจและการจัดการภาวะแทรกซ้อน เป็นแนวทางหลักในการจัดการกรณีรุนแรง การตรวจพบตั้งแต่เนิ่นๆ และการแทรกแซงทางการแพทย์อย่างทันท่วงทีมีความสำคัญอย่างยิ่งในการปรับปรุงผลลัพธ์สำหรับบุคคลที่เป็นโรค MERS

MERS ทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจถึงความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ และความจำเป็นในการเตรียมพร้อมและการเฝ้าระวังทั่วโลก นับตั้งแต่มีการระบุ มีการพยายามพัฒนาวัคซีนและยาต้านไวรัสสำหรับโรคเมอร์ส โดยมีการวิจัยอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับทางเลือกในการรักษาที่มีศักยภาพ

 

บทสรุป

โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS) ยังคงเป็นภัยเงียบต่อสุขภาพของประชาชน ซึ่งจำเป็นต้องมีความพยายามอย่างต่อเนื่องในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และรักษาโรค การเพิ่มความตระหนักด้านสาธารณสุข มาตรการควบคุมการติดเชื้อที่เข้มงวด และการวิจัยเกี่ยวกับการรักษาและวัคซีนที่มีศักยภาพเป็นสิ่งสำคัญในการจัดการกับโรคทางเดินหายใจนี้ ความร่วมมือระหว่างรัฐบาล บุคลากรทางการแพทย์ และองค์กรระหว่างประเทศสามารถช่วยลดผลกระทบของ MERS และปกป้องสุขภาพของประชาชนในภูมิภาคที่เสี่ยงต่อการระบาด

ติดตามยารักษาโรค : คลังยาและเวชภัณฑ์

ติดตามเทคโนโลยีสุขภาพ : Guruit